Ansvar og Registreringer – ressource

Hvad kan jeg se og modtage?

Som ressource får du får adgang til dine egne oplysninger og servicebeskeder som du enten tilmelder dig eller systembeskeder. En servicebesked er en e-mail eller en sms til dig. Servicebeskeden er typisk en påmindelse om ændringer eller muligheder samt aftaler, som er relevant for dig.

Hvilke oplysninger registrerer vi om dig?

Vi behandler og videregiver dine oplysninger til de interessenter, som vi kommunikerer digitalt med. Dette sker for at sikre korrekt identifikation af dig og er en del af din sikkerhed for, at du modtager relevante informationer.

Du skal derfor give dit samtykke til, at vi registrerer og behandler dine oplysninger om navn, mobilnummer og e-mail-adresse samt øvrige registreringer.

Kan jeg slette indholdet?

Dine informationer tilhører dig, og du kan derfor til enhver tid slette hele eller dele af indholdet. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke senere kan genskabe indholdet, hvis du fortryder en sletning.

Logning og backup

Vi gemmer registrering af de handlinger, som du foretager i op til 3 år. Det gør vi for at sikre sporbarhed i tilfælde af, at du eller vi har behov for at klarlægge, hvem der har udført en handling. Vi bruger endvidere registreringerne i anonymiseret form til statistiske formål.

Vi tager dagligt backup af hele systemet. En backup gemmes i 60 dage, for at vi kan genskabe systemet i tilfælde af nedbrud. Vi kan ikke ud fra en backup genskabe informationer mv., som du har slettet.

Tilmeld-alt funktion

Du kan vælge “Tilmeld alt”. Det betyder at du med ét kryds vælger at tilmelde alle services, som det er muligt at modtage digitalt. På den måde tilmelder du ikke alene de services, du lige nu har valgt at anvende, men også services du på sigt får behov for at kommunikere med. Din tilmelding til digital kommunikation ligger så at sige parat til den dag, hvor servicen udbydes.

Du har også muligheden for at vælge mere specifikt, hvilke services du vil anvende med gennem cvnavigator. Så skal du dog selv huske at melde nye services til i takt med, at du får et behov. Det er derfor nemmest for dig, hvis du vælger “Tilmeld alt” fra starten.

Har jeg nogen pligter, når jeg har tilmeldt mig?

Vi vil altid sende dig en orientering pr. mail på den e-mail-adresse, du oplyser os. Det er derfor vigtigt, at du holder din e-mail-adresse opdateret.

Kan jeg framelde mig?

Du kan til enhver tid framelde dig. Efter framelding vil du ikke længere modtage servicebeskeder pr. sms eller e-mail.

Hvad sker der med mine data, hvis I ikke længere driver løsningen?

Dine data kan med dit samtykke blive flyttet til en ny leverandør eller til en myndighed. Flytning af data kan blive aktuel, hvis vi på et tidspunkt vælger en anden leverandør. Før dine data bliver flyttet, bliver du underrettet i god tid, ligesom du skal afgive nyt samtykke til flytning, forinden dine data bliver flyttet.

Hvem har ansvaret for indholdet?

Vi har ansvaret for opbevaringen af dine data. Vi er også ansvarlige for at leve op til gældende regler om beskyttelse af data.

Du har ansvaret for at opdatere dine oplysninger og for at sikre, at andre ikke uberettiget får adgang til dine informationer. Hvis du får mistanke om, at andre uberettiget har haft adgang til dine informationer, skal du omgående give os besked herom.

Vi er erstatningsansvarlige over for dig efter dansk rets almindelige regler med nedenstående undtagelser:

Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab, der påføres dig som følge af tabt fordel, afsavn, rykkergebyrer eller andre direkte eller indirekte følger af en evt. forsinkelse, uanset anvendelsesprofil.

Vi er ikke ansvarlige for tab som følge af; a) driftsforstyrrelser, der forhindrer anvendelsen af systemet; b) afbrydelser i din adgang til at an-vende systemet, herunder fejl i dit udstyr, dit programmel eller din internetforbindelse.

Vi er ikke ansvarlige for tab, der skyldes lovindgreb eller forvaltningsakter, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, hærværk, sabotage, terror, nedbrud i edb-driften (herunder svigt i leverancer fra eksterne leverandører af edb-drift), strejke, lock-out, boykot og blokade, uanset om det er cvnavigator selv eller dennes organisation, konflikten er rettet mod eller iværksat af, og uanset konfliktens årsag, herunder også når konflikten kun rammer dele af funktionerne i løsningen.

Du accepterer som et aftalevilkår, at eventuelle erstatningskrav, der udspringer af din anvendelse af løsningen, skal rettes mod cvnavigator og er underlagt ansvarsbegrænsningerne i disse slutbrugervilkår. Du accepterer samtidig, at samme ansvarsbegrænsning gælder, hvis du søger at rette sådanne krav, der udspringer af din anvendelse af løsningen, mod andre ved søgsmål eller lignende.

Kan vilkårene blive ændret?

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre ovenstående vilkår. Foretagne ændringer vil fremgå, når du logger på cvnavigator.

Hvis vi foretager væsentlige indskrænkninger i systemets anvendelsesområde, vil meddelelse blive givet med mindst en måneds varsel, når du logger på, ligesom vi udsender en meddelelse til den e-mail-adresse du har oplyst.

CONNECT
SIGNUP to NEWS
CVnavigator ApS   |     mail@cvnav.com   |   +45 22 188 288   |     Fladbrovej 17   |     8920  Randers NV   |   Danmark | CVR: 33 50 36 87 | All rights reserved 2003-2011 CVnavigator ™